top of page

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu đầu vào thành tín hiệu KNX | KNX Universal Interface

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX Universal Interface

SKU: GC03UI001
  • Thiết bị chuyển đổi tín hiệu đầu vào thông thường (switch/button) thành tín hiệu KNX. Sử dụng như KNX Push Button.

bottom of page