top of page

Thiết bị định tuyến KNX | KNX Line Coupler

Hãng sản xuất: GreenControls

KNX Line Coupler

SKU: GC01LC002
  • Thiết bị định tuyến các dữ liệu điều khiển trong hệ thống KNX. Coupler có thể được sử dụng như Line Coupler, Area Coupler hoặc Repeater

bottom of page