top of page

Rèm cuốn tự động tương thích chuẩn KNX | Venetian Blinds

Rèm tự động (tương thích chuẩn KNX)

SKU: GC01VB001
  • Rèm cuốn tự động, tương thích với tiêu chuẩn KNX. Có thể điều khiển theo ngữ cảnh hoặc thiết lập kịch bản theo trạng thái thời tiết của hệ thống EIB/KNX.

bottom of page